Dnes ot. doba pro veřejnost 12:00 - 16:00.
Registrace Přihlášení

Všeobecné obchodní podmínky pro příměstské tábory pořádané Asociací Záchranný kruh, z. s.

1. Podáním online přihlášky se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře v prostorách Světa záchranářů – Západní 1822/79, 360 01 Karlovy Vary. Provozovatel odpovídá za dítě od okamžiku jeho převzetí a podpisem bezinfekčnosti  na recepci ve Světě záchranářů a dítě předává též až s podpisem na odchodové listině, tím předává zodpovědnost zákonnému zástupci. Příměstský tábor trvá vždy od pondělí do pátku a každý den od 7:00 do 17:00. Pro hladký průběh a nenarušování denního programu jsou příchody možné nejpozději do 8:30. Odpoledne je zákonný zástupce povinen vyzvednout dítě s dostatečným předstihem, tak, aby nejpozději v 16.59 přebíral dítě i s jeho věcmi. Doporučený vyzvedávací čas je mezi 16:30 – 16:55.

2.  Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem potvrzení online přihlášky.

3. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat provozní řád, režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků příměstského tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. Respektují se pravidla skupiny, bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými jsou děti první den seznámeny.  V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej! Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě konání.

4. Účastník tábora musí být vhodně oblečen a obut (sportovní outdoorové oblečení, pohorky, pevné sandále, nepromokavé oblečení, holínky, pláštěnka v případě deště , plavky, ručník .. ), počítat s možností znečištění oblečení a obuvi při hře venku. Dále považujeme za nutné přiměřeně vybavit děti na pobyt na slunci formou pokrývky hlavy, opalovacího krému a případně slunečními brýlemi. Vedoucí samozřejmě vyhodnocují situaci a počasí a v případě tropických teplot se slunci maximálně vyhýbají. Účastník přichází se svým vybavením a hned první den je mu přidělena skříňka, kterou vlastní na celý týden, věci si může nechat uvnitř, láhví s pitím, dostatečnou svačinou na dopoledne i odpoledne (doporučujeme nepodceňovat, neboť venku často rychle vytráví). Celodenní pitný režim je zajištěn pitnou vodou či šťávou. Účastník musí mít u sebe láhev, do které mu bude pití doplňováno.

5. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí: Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách, je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.

Pokyny vedoucích: Děti musí respektovat všechny pokyny vedoucích.

Zdraví dítěte: V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit vedoucímu.

Strava: Děti musí dodržovat pitný režim, prosíme tedy o přibalení láhve na pití. Děti mají zajištěn oběd a doplnění pití.

Základy slušného chování: Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a následujícího Zákona o rodině. Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). Chce-li zákonný zástupce přenést svá práva a odpovědnosti, zejména vyzvedávání, na nějakou jinou osobu (např. prarodiče), musí tak učinit písemně.

5. Pořadatelé upozorňují, aby účastník příměstského tábora nenosil s sebou drahou elektroniku, mobilní telefon, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akce nemůže zodpovídat za případné ztráty.

6. Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem odevzdaná online přihláška, zaplacení příměstského tábora (do 30.6.) a předání zdravotního posudku dítěte do také do 30.6., bezinfekčnosti dítěte se podepisuje každý den při nástupu.

7. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní důsledky.

8. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na příměstský tábor. 

9. Cenové podmínky a způsob úhrady:

Provozovatel má právo na zaplacení ceny příměstského tábora nejpozději do 30.6.

Cena činní 1500 Kč za jeden turnus. Zašlete převodem na účet (za každé dítě zvlášť) číslo účtu: 0806627339/0800Variabilní symboldatum narození dítěte (DDMMRRRR)Specifický symbol: 782021, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

- v případě, že by se příměstský tábor neuskutečnil, a to z jakýchkoliv důvodů, peníze Vám budou vráceny zpět na Váš účet

Nezaplacení ve stanoveném lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatelé mohou jednostranně odstoupit od smlouvy.

10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení účasti na příměstském táboře se provádí nejpozději 7 dní před začátkem příměstského tábora odkazem, který Vám byl zaslán v potvrzení přihlášky (2. email).

11. V případě neúčasti na příměstském táboře z důvodu nemoci potvrzené lékařem může být po vzájemné dohodě vrácena celá částka (1500 Kč).

12. Zákonný zástupce odesláním online přihlášky stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.